VOORWAARDEN EN CONDITIES IJSLAND

Versie: 7 juli 2014


Verplichtingen van de Huurder
1) De Huurder aanvaardt de bepalingen van deze huurovereenkomst en heeft een kopie ervan ontvangen.
2) De bestuurder moet ten minste 20 jaar oud zijn en moet ten minste een jaar een rijbewijs in het bezit hebben voor het huren van een voertuig. De Huurder zal zich tijdens het rijden houden aan IJslandse wet- en regelgeving. Het voertuig valt op grond van deze huurovereenkomst onder de verantwoordelijkheid van de Huurder tijdens de huurperiode, totdat het voertuig als geretourneerd staat geregistreerd in het Firefly (Verhuurder) systeem. Registratie van terugkeer kan alleen plaatsvinden tijdens de openingsuren.
3) De Huurder moet het voertuig terugbrengen zoals hieronder vermeld:
a. Met alle toebehoren, waaronder banden, gereedschappen, documenten, kaarten en andere voorwerpen die bij aanvang van de huur in of op het voertuig zaten, in dezelfde staat als bij ontvangst, met uitzondering van normale slijtage van het gebruik. Als er iets ontbreekt, gaat de Huurder ermee akkoord dat de kostprijs van de afzonderlijke voorwerpen die bij terugkeer afwezig zijn in rekening worden gebracht op de creditcard die de Huurder aan het begin van de huur heeft getoond. Hetzelfde geldt voor extra onderdelen die bij het voertuig zaten en bij terugkeerkwam ontbreken of in slechte staat zijn, d.w.z. dat deze voorwerpen ook voor rekening zijn van de creditcard die u aan het begin van de huur heeft getoond.
b. Op de vooraf bepaalde tijd zoals vermeld op de voorpagina van de huurovereenkomst of eerder als de Verhuurder daar om vraagt​​, bijvoorbeeld bij overtreding van deze voorwaarden.
c. Bij de Verhuurder waar het voertuig werd gehuurd, tenzij anders overeengekomen. Als aan het einde van de huurperiode het voertuig niet op dezelfde locatie wordt teruggebracht, dan is de Verhuurder gerechtigd om de Huurder kosten voor het ophalen van het voertuig volgens prijslijst in rekening te brengen.
d. Met een volle tank brandstof. Indien het voertuig niet met een volle brandstoftank wordt teruggebracht, is de Verhuurder bevoegd om de Huurder het verschil in een volle tank brandstof volgens prijslijst in rekening te brengen.
 
4) De Huurder betaalt voor de brandstof en andere zaken die nodig zijn voor het besturen van het voertuig gedurende de periode waarin het voertuig onder zijn verantwoordelijkheid valt. Deze periode duurt, in de interpretatie van deze overeenkomst, tot het moment dat de Verhuurder het voertuig als retour in het systeem heeft geregistreerd. Registratie van terugkeer kan alleen plaatsvinden tijdens de openingsuren.
5) Als de Huurder het voertuig niet op de juiste tijd terugbrengt volgens deze huurovereenkomst, of onderhandelt over verlenging van de huur, dan is de Verhuurder of de politie gemachtigd om het voertuig in te nemen zonder voorafgaande kennisgeving over de huurkosten. Verlenging van de huurperiode is onderworpen aan de toestemming van de Verhuurder. Als de Huurder de auto 1 uur of meer na het verstrijken van de huurperiode terugbrengt, is de Verhuurder bevoegd om zo veel als een dag huur te innen volgens deze huurovereenkomst. Voor elke dag dat daarna begint, kan de Verhuurder alle kosten volgens prijslijst in rekening brengen.
6) Het voertuig dient zorgvuldig te worden bestuurd. Alleen personen die bij de Verhuurder staan ingeschreven als de chauffeurs en die voldoen aan de bepalingen van punt 2 hierboven, zijn bevoegd om het gehuurde voertuig te besturen. Als het voertuig wordt bestuurd door een persoon die niet in deze huurovereenkomst wordt geregistreerd zullen alle verzekeringen vervallen, waarmee de Huurder volledig aansprakelijk is voor het voertuig, voor de schade die zij lijdt, schade veroorzaakt aan anderen, voorwerpen of voertuigen en zal verplicht zijn deze schade volledig te betalen.
7) De Huurder behoudt aansprakelijkheid met betrekking tot het voertuig naar de Verhuurder, bijvoorbeeld als gevolg van schade die de Verhuurder heeft veroorzaakt of indien het voertuig is gestolen.
8) De Huurder behoudt aansprakelijkheid ten aanzien van de Verhuurder voor schade die voortvloeit uit het gebruik van het voertuig, met inbegrip van schade aan passagiers of andere personen.

9) De Huurder is aansprakelijk voor schade ontstaan ​​bij het gebruik van het voertuig, met inbegrip van schade aan het voertuig en/of passagiers die kunnen worden herleid uit de volgende factoren:
a. Off-road rijden.
b. Rijden in rivieren of iedere andere vorm van water.
c. Opzet of grote nalatigheid.
d. Gebruik bestuurder van verdovende middelen.
e. Gebruik van het voertuig dat in strijd is met de IJslandse wetgeving en/of de bepalingen van deze huurovereenkomst.
f. Rijden in omstandigheden waarin met as en zand door de lucht waait.

10) Het is de Huurder niet toegestaan om:
a. off-road te rijden, bijvoorbeeld op afgesloten wegen, zandwegen en paden, stranden, in gebieden die alleen toegankelijk tijdens laag water of in andere ongebaande gebieden.
b. op wegen te rijden die op de officiële kaarten gemarkeerd zijn met een "F", alsmede de wegen van Kjölur (nr. 35) of Kaldidalur (nr. 550) en wegen naar Landmannalaugar (nr. 208), met uitzondering van jeeps in de categorie 4WD (vierwielaandrijving voertuigen) waarvan de Verhuurder aangeeft dat deze geschikt is voor het rijden op deze wegen. Een overtreding van dit artikel machtigt de Verhuurder om de Huurder een vergoeding op basis van de prijslijst in rekening te brengen. De genoemde bepaling betreffende de vergoedingen heeft geen invloed op de aansprakelijkheid van de Huurder met betrekking tot schade.
c. te rijden onder invloed van verdovende middelen.
d. te rijden in of over rivieren of enige vorm van waterlopen. Dergelijk rijden is helemaal de verantwoordelijkheid van de Huurder. Zie ook punt i, artikel 30.
e. te rijden op hellingen van sneeuw en ijs.

11) In het geval van aanrijding of een ander ongeval, dient de Huurder onmiddellijk de politie en de Verhuurder in te lichten. De Huurder mag de plaats van aanrijding of ongeval niet verlaten, totdat de politie is gearriveerd of een schaderapport is opgesteld in het geval van schade. Indien de Huurder de schade niet binnen 12 uur na het ontstaan ​​ervan heeft gemeld, is de Huurder volledig aansprakelijk voor de schade en zal deze volledige moeten betalen, ongeacht de afgesloten Afkoop van Eigen Risico (CDW of SCDW) aan het begin van de huurperiode. In geval van schade aan de huurauto is een eventueel vervangend voertuig geheel ter beoordeling aan de Verhuurder.

12) De Huurder gaat akkoord met een verplichte aanbetaling aan de Verhuurder van het geraamde bedrag van de huur en/of andere kosten behorende bij de huur, zoals verzekeringen etc..
13) De Huurder is niet bevoegd om reparaties of wijzigingen aan het voertuig en toebehoren uit te voeren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verhuurder.
14) De Huurder is verantwoordelijk voor alle boetes voor verkeersovertredingen. Verhuurder behoudt zich het recht voor om een administratieve vergoeding volgens tarieflijst in rekening te brengen bij de Huurder, ten laste van zijn creditcard, als blijkt dat de Verhuurder parkeerkaarten voor de Huurder moet betalen en/of de autoriteiten moet inlichten over de verkeersovertredingen van de Huurder.
15) De Huurder is niet bevoegd om het voertuig te gebruiken voor het vervoer van passagiers tegen betaling, uit te lenen of onder te verhuren.
16) De Huurder betaalt alle incassokosten die op de Verhuurder vallen als gevolg van de maatregelen die de Verhuurder moet nemen m.b.t. huurovereenkomst.
17) De Huurder is verantwoordelijk voor alle uitgaven met betrekking tot het transport van het voertuig naar de verhuurlocatie, wanneer dit besloten is Verhuurder. In geval van vervoer als gevolg van een ongeval, schade aan het voertuig of om andere redenen heeft de afkoop van Eigen Risico geen invloed op de verzekering.

Verplichtingen van Firefly (Verhuurder):
18) De Verhuurder garandeert dat het voertuig voldoet aan de eisen die gesteld zijn aan het voertuig.
19) Het voertuig wordt met een volle tank brandstof aan de Huurder ter beschikking gesteld.
20) De Verhuurder garandeert haar uiterste best te doen om het voertuig op het afgesproken tijdstip beschikbaar te hebben. Als het voertuig meer dan 8 uur na het overeengekomen tijdstip gereed is, zal de huurprijs voor die dag komen te vervallen.
21) Als het voertuig uitvalt door normale slijtage of om andere redenen buiten de schuld van de Huurder, dan dient de Verhuurder zo snel mogelijk een ander voertuig ter beschikking te stellen of ervoor zorg te dragen dat het voertuig zo snel mogelijk op een plaats, bepaald door de Verhuurder, wordt gerepareerd. Het hierboven genoemde heeft geen invloed op de betaling van de huur of de andere kosten die de Huurder moet betalen volgens deze huurovereenkomst. De Verhuurder betaalt geen compensatie in hierboven genoemde gevallen.
22) De Verhuurder dient de Huurder te informeren over de inhoud van deze huurovereenkomst en de verplichtingen die deze met zich meebrengt met de ondertekening van de overeenkomst.
23) De Verhuurder dient de buitenlandse huurders te informeren over de IJslandse verkeersregels, de verkeersborden en de regels betreffende off-road rijden, evenals de gevaren veroorzaakt door de aanwezigheid van de dieren op de wegen.
24) Als de Verhuurder het gebruik van het voertuig wil beperken met betrekking tot de constructie en/of de condities van de wegen, in andere opzichten dan vermeld in deze huurovereenkomst, dan dient dit schriftelijk vermeld te worden bij de ondertekening van deze huurovereenkomst.
25) De Verhuurder garandeert altijd een geldige aansprakelijkheidsverzekering te hebben voor het uitvoeren van de werkzaamheden.
26) De Verhuurder is niet aansprakelijk voor de verdwijning van of schade aan voorwerpen die de huurder of een andere partij in het voertuig vervoerde.

Verzekering en Eigen Risico vergoeding (CDW en SCDW)
27) De huurprijs is inclusief de verplichte autoverzekering, d.w.z. aansprakelijkheidsverzekering en ongevallenverzekering voor de bestuurder en de eigenaar.
28) Het bedrag van de WA-verzekering en de ongevallenverzekering voor de bestuurder zijn op een bepaald moment bepaald en vastgelegd in de IJslandse wet. Eigen risico voor de Huurder als gevolg van schade aan het gehuurde voertuig kan oplopen tot de volledige waarde van het voertuig; een nadere bepaling van het eigen risico staat op de voorpagina van dit contract.
29) De Huurder heeft de mogelijkheid het Eigen Risico af te komen om de aansprakelijkheid te verminderen. Het Eigen Risico staat op de tarievenlijst van de Verhuurder vermeld. Wanneer het Eigen Risico niet wordt afgekocht, is de Huurder  altijd verplicht om een minimum bedrag te betalen voor het geval er tijdens de huurperiode, waarin de Huurder verantwoordelijk is voor het voertuig, schade ontstaat aan het voertuig. Dit bedrag wordt bepaald in de tarievenlijst van de Verhuurder. Elk Eigen Risico geldt alleen voor een ongeval. In gevallen van meer schade die duidelijk niet op hetzelfde tijdstip is opgetreden geldt het Eigen Risico alleen voor het ongeval.
30) Het toe te passen bedrag van het Eigen Risico kan variëren afhankelijk van hoe hoog het bedrag van de schade is. Er wordt een verwijzing gemaakt naar de tarievenlijst – een onderdeel van de huurovereenkomst - met daarin de kosten van Eigen Risico en de gerelateerde schadebedragen. De betaling van een Eigen Risico fee zal het Eigen Risico van de Huurder niet verminderen als gevolg van schade aan het voertuig in de volgende gevallen:
a. Opzettelijke schade of schade als gevolg van grote nalatigheid van de bestuurder.
b. Schade door de bestuurder als gevolg van het onder invloed zijn van verdovende middelen of in andere opzichten niet in staat te zijn het voertuig op een veilige manier te besturen.
c. Schade als gevolg van racen of testrijden.
d. Schade als gevolg van oorlog, revolutie, oproer en/of burgerlijke onrust.
e. Schade veroorzaakt door dieren.
f. Gaten gebrand in de stoelen, tapijt of matten.
g. Schade aan wielen, banden, vering, batterijen, glas, radioapparatuur, evenals schade als gevolg van de diefstal van de afzonderlijke delen van het voertuig en de schade daarvan afgeleid.
h. Schade veroorzaakt door het rijden op ruwe wegen, bijvoorbeeld aan de transmissie, de transmissie-as, het carter, motor of andere onderdelen in of op het chassis van het voertuig. Schade aan het chassis van het voertuig veroorzaakt door het rijden op onverharde wegen of bermen veroorzaakt door kuilen, stenen op onverharde wegen of aan de rand van de wegen. Hetzelfde geldt voor schade als gevolg van losse stenen op of aan de onderzijde van het voertuig tijdens het rijden.
i. Schade als gevolg van het rijden in gebieden waar het rijden verboden is, bijvoorbeeld het rijden op wegen, sporen, banken van sneeuw, over ijs van niet overbrugde rivieren, beken en andere waterlopen, op stranden, plaatsen die alleen toegankelijk zijn tijdens laag water of andere ongebaande gebieden.
j. Schade aan personenauto veroorzaakt door het rijden op wegen welke op de openbare kaart zijn gemarkeerd met een “F” en op de Kjölur (nr. 35) en Kaldidalur (nr. 550) wegen en wegen naar Landmannalaugar (nr. 208).
k. Schade aan het voertuig veroorzaakt door zand, grind, as, puimsteen of andere soorten van aarde materialen dat tegen de auto is geblazen.
l. Als het voertuig is vervoerd over zee, dan is de betaling van het eigen risico vergoeding niet van toepassing op schade veroorzaakt door zeewater.
m. Elk verlies van de Verhuurder veroorzaakt door diefstal van het voertuig.
n. Waterschade aan het voertuig.

31) Onder voorbehoud van de betaling van de bijzondere vergoedingen, zoals Diefstaldekking (TP), Zand- en asbescherming (SAAP) en ruitendekking (WP), kan de Huurder de aansprakelijkheid verminderen voor de schade die af te leiden is aan diefstal en schade aan ruiten en koplampen veroorzaakt door zand en as. Wanneer het Eigen Risico niet wordt afgekocht, is de Huurder altijd verplicht om een minimum bedrag te betalen voor het geval er tijdens de huurperiode, waarin de Huurder verantwoordelijk is voor het voertuig, schade ontstaat aan het voertuig. Dit bedrag wordt bepaald in de prijslijst van de Verhuurder.

Algemene bepalingen:
32) De Verhuurder is bevoegd om het bezit van het voertuig in te nemen naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, indien het is illegaal geparkeerd staat of is gebruikt op een wijze die niet voldoet aan deze huurovereenkomst of de wet- en regelgeving, of indien het voertuig verlaten lijkt.
33) In gevallen waarin de Verhuurder zich beroept op zijn recht met betrekking tot bovenstaande, heeft dit op geen enkele wijze invloed op de betaling van de huursom of andere kosten die de huurder betaalt volgens deze huurovereenkomst. Als echter het voertuig opnieuw wordt verhuurd aan een derde partij binnen de overeengekomen huurperiode zal het bedrag van de huursom in mindering worden gebracht voor zover waar de huurperiodes van de huurder en de derde partij samenvallen. Verhuurder beslist eenzijdig op een gegeven moment of de Huurder zal worden voorzien van een ander voertuig in plaats van het gehuurde voertuig, dat wil zeggen in gevallen van schending van de huurovereenkomst. Als de huurder een ander voertuig ontvangt van een andere en minder duur type, zal de Huurder geen terugbetaling van het saldo ontvangen. Echter, als er slechts een duurdere auto beschikbaar is, dan behoudt de Verhuurder zich het recht voor om het verschil tussen het gehuurde voertuig en het voertuig dat de Verhuurder besloten heeft in te leveren ten laste van de creditcard van de Huurder aan het begin van de huurperiode of op een later tijdstip in rekening te brengen.
34) Als het voertuig vuil wordt ingeleverd, gebruikt is voor het vervoer van huisdieren of als iemand in het voertuig heeft gerookt, dan zullen er schoonmaakkosten volgens de tarievenlijst in rekening worden gebracht aan de Huurder.
35) De Verhuurder is bevoegd om ten laste van de creditcard van de Huurder de huursom en andere kosten die de Huurder moet betalen volgens deze huurovereenkomst in te houden. Met inbegrip van betalingen als gevolg van schade aan een voertuig gedurende de huurperiode en de verloren verhuurdagen als gevolg van schade, rekening houdend met het gebruik binnen de vloot van de Verhuurder. Verhuurder is als enige bevoegd om te beslissen wanneer dit gebeurt en of dit in een transactie gedaan wordt of niet. Dit recht blijft intact gedurende zes (6) maanden nadat het voertuig is geretourneerd aan de Verhuurder. De handtekening van de Huurder dient gelijk te zijn aan de handtekening op de creditcard. Opnames van de creditcard vanwege de betalingen die Verhuurder is toegeëigend is toegestaan.
36) De huurder bevestigt met zijn handtekening onder deze huurovereenkomst en het voertuigrapport dat hij het voertuig en toebehoren in goede staat heeft ontvangen.
37) Deze huurovereenkomst dient in het voertuig te blijven zolang de huurder verantwoordelijk is voor het voertuig.
38) Voor wijzigingen op deze huurovereenkomst of bijlagen dienen schriftelijk te worden gedaan en door beide bevestigd te worden middels een handtekening op de overeenkomst.
39) Deze huurovereenkomst en gesloten overeenkomsten op grond van de genoemde bepalingen, evenals vorderingen tot schadevergoeding die vervolgens kunnen worden aangebracht, vallen onder auspiciën van de IJslandse wet. Dit geldt voor zowel de gronden en de berekening van de schadevergoeding. Hetzelfde geldt voor vorderingen tot schadevergoeding op grond van de aansprakelijkheid buiten de overeenkomst. Een zaak die voortvloeit uit deze overeenkomst kan slechts worden ingediend bij de bevoegde rechtbank van de Verhuurder.
40) Door ondertekening van deze overeenkomst stemt de Huurder ermee in dat hij verantwoordelijk is voor het verlies of schade aan het voertuig en dat de volgende documenten als voldoende bewijs worden beschouwd met betrekking tot de kosten en de omvang van dergelijke schade of verlies, of een civiele zaak wordt ingediend of niet:
1) Getekende huurovereenkomst
2) Een rapport van de staat van het voertuig, aanvaard en ondertekent door Huurder bij aanvang van de huur
3) Rapport van de staat van het voertuig, ingevuld aan het ​​einde van de huurperiode
4) Een raming van de schadekosten door de Verhuurder. Foto’s van schade op het voertuig.

41) Zaken van onenigheid tussen de partijen van deze huurovereenkomst kunnen voor de arbitragecommissie van de IJslandse Consumentenbond en de IJslandse Travel Industry Association worden gebracht.